Adatkezelési tájékoztató

1) AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1 Az adatkezelő neve: Zala Springs Luxury Residences Kft. és Zala Springs Golf Resort Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.
Levélcím: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.
Telefon: +36 83 900 047
E-mail: info(at)zalasprings(dot)hu
Internet: www.zalasprings.hu

2) AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE

2.1 Az Érintettek köre

Az Adatkezelő új építésű lakóingatlan értékesítése, illetőleg az értékesítés előkészítése során, továbbá az értékesítési tevékenység keretében az Adatkezelővel kapcsolatba lépő ún.: érdeklődőkkel való kommunikáció során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik:

a) golfjátékos
b) szálló- és fogyasztó vendég
c) vevő
d) érdeklődő

2.2 A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő új építésű lakóingatlan értékesítése, illetőleg az értékesítés előkészítése során, továbbá az értékesítési tevékenység keretében az Adatkezelővel kapcsolatba lépő ún.: érdeklődőkkel való kommunikáció során az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről:

a) kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, email cím, telefonszám)
b) szerződéskötéshez és teljesítéshez szükséges adatok (név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi azonosító jel, személyi igazolvány száma, adóazonosító jel)

Az érdeklődőkkel történő kapcsolatfelvétel során kezelt adatok körét az Adatkezelő honlapján, illetve az Adatkezelő által fejlesztett ingatlanok egyedi honlapjain (microsite-ok), továbbá az Adatkezelő facebook oldalán található nyomtatványok tartalmazzák. A vevőkkel történő szerződéskötéshez, illetve a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatok pontos körét az ún.: vevői adatlap, illetve a megkötésre kerülő szerződés, valamint a szerződés teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumok tartalmazzák.

2.3 Az adatkezelés céljai

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat a következő célokból kezeli:

a) az érdeklődőkkel való kapcsolattartás céljából (2.2.a és 2.2.b)
b) az érdeklődők és ügyfelek reklámcélú megkeresése céljából (2.2.a)
c) az Adatkezelő piackutatási igényeinek teljesítése céljából (2.2.a)
d) az értékesítés teljesíthetősége céljából (2.2.b)
e) az értékesített termékkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása céljából (2.2.b)
f) az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából (2.2.b)
g) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése céljából (2.2.a és 2.2.b)
h) az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások minőség ellenőrzése érdekében (2.2.a és 2.2.b)
i) az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében (2.2.a és 2.2.b)
j) Adatkezelő jogos érdeke (2.2.a és 2.2.b)

2.4 Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Az ettől eltérő esetekben jelen Tájékoztató megjelöli az adott jogcím alapján kezelt adatcsoporto(ka)t.

2.4.1 Az újépítésű lakóingatlan értékesítésére irányuló szerződés megkötésének előkészítése, a szerződés teljesítése

Az Adatkezelő a vevői adatlap kitöltése során megadott személyes adatokat az ingatlan adásvételi szerződés megkötésének előkészítése, és a szerződés teljesítése céljából, beleértve a szerződésből eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését és a kapcsolódó szavatossági/jótállási kötelezettségek teljesítését is, kezeli.

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:

  • a törvényi előírásoknak és a felek szándékának megfelelő adásvételi szerződés előkészítése, valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumok összeállítása során használja az Adatkezelő az átadott adatokat. A szerződés teljesítését követően felmerülő panaszügyek (szavatosság/jótállás) kivizsgálása során a bejelentő személyének azonosítása és a bejelentés jogszerűsége tisztázása érdekében használja fel a rendelkezésre álló adatokat az Adatkezelő.

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, a szerződést megkötni, illetőleg teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a fenti célok eléréséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a szerződés teljesítését megtagadni.

2.4.2 Kötelező adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

Szt. 169. § (2) bekezdés 8 év
Art. 164. § (1) bek. 5 év
Pmtv. 56. § (2) bek., 57. § (2)-(3) bek., 58. § (1) bek. 8-10 év
Pmt. 7-10. § 8-10 év

M.M. Könyvelő Kft. (2.2.b szerinti adatok, bérszámfejtés)
TC Informatika Kft. (2.2.b szerinti adatok; értékesítési rendszer IT üzemeltetése)
Linemedia Kft. (2.2.a szerinti adatok; marketing feladatok teljesítése)
Wanadis Kft. (2.2.a szerinti adatok; marketing feladatok teljesítése)
Mikola András (2.2.a szerinti adatok; marketing feladatok teljesítése)

2.4.3 Az Adatkezelő jogos érdeke

Az Adatkezelő az Érintettek e pontban meghatározott személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján kezeli:

Az Adatkezelő a 2.2.a és 2.2.b pontban meghatározott adatokat, jogsértések, bűncselekmények tisztázása, felderítése, ezekkel kapcsolatos bejelentések megtétele, továbbá a Bankcsoporton belüli adatátadás biztosítása érdekében kezeli jogos érdek keretében.

2.4.4 Az Érintett hozzájárulása

A 2.2.a pont szerinti személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulás megadható

a) a honlapon/microsite-on történő regisztráció során, vagy
b) a jelen Tájékoztatóhoz csatolt külön nyilatkozatban.

A 2.2.b pont szerinti személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) mellett, a felek közötti szerződés teljesítése, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése alapján történik. A hozzájárulás megadható

c) a megkötésre kerülő Szerződésben, vagy
d) a jelen Tájékoztatóhoz csatolt külön nyilatkozatban.

A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

A nem kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Adatkezelő a további jogalapok teljesítéséig jogosult kezelni az Érintett által megadott adatokat.

2.5 Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

3) A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – az alábbi harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja:

Az Adatkezelő nem továbbítja az adatokat közös adatkezelőnek, vagy más önálló adatkezelőnek.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • Sghbirdie ingatlan Kft. (2.2.b szerinti adatok; számviteli feladatok);
  • Zala Springs Golf Resort Zrt. (2.2.b szerinti adatok; számviteli feladatok);
  • Egyéb, könyvelés stb. (2.2.b szerinti adatok, peres képviselet)
  • TC Informatika Kft. (2.2.b szerinti adatok; értékesítési rendszer IT üzemeltetése)
  • Linemedia Kft. (2.2.a szerinti adatok; marketing feladatok teljesítése)
  • Wanadis Kft. (2.2.a szerinti adatok; marketing feladatok teljesítése)
  • Mikola András (2.2.a szerinti adatok; marketing feladatok teljesítése)
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Az adatkezelő neve a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás neve Zala Springs Golf Resort Zrt.
Az adatkezelő elérhetősége a szálláshelyet üzemeltető cég/vállalkozás székhelye Zala Springs Golf Resort Zrt. . 8784 Kehidakustány, Golf utca 1, +36 83 900 950
Az adatkezelés célja kapcsolattartás, tájékoztatás
Az adatkezelés jogalapja a hírlevél feliratkozást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok megnevezése Hírlevél feliratkozáshoz kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:
- feliratkozó neve
- feliratkozó e-mail címe
- feliratkozó IP-címe (online azonosító)
- feliratkozás dátuma
- feliratkozás forrása
- feliratkozás státusza
- feliratkozás státuszának dátuma
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig
Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége az érintett érdeklődési körébe tartozó szálláshely kiemelt ajánlatainak, aktuális programjainak megismerése, esetleges egyedi promóciókkal kapcsolatos információszerzés lehetősége
Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges igen
AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE  
Az adatfeldolgozó neve MORGENS Design Kft.
Az adatfeldolgozó címe 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 79.
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyének biztosítása az adatkezelő részére az általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából
   
Az adatfeldolgozó neve ActiveCampaign, LLC
Az adatfeldolgozó címe 1 N Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602
Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja az ActiveCampaign, LLC Postmark levélküldő szerverein keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása, hírlevélküldés céljából.

4) AZ ÜGYFELEK ÉS EGYÉB ÉRINTETTEK JOGAI

4.1 Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

(a) az adatkezelés célja;
(b) a kezelt személyes adatok kategóriái;
(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;
(d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(f) a Tájékoztató 4.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ;
(h) az automatizált döntéshozatal ténye (ha van ilyen), ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információ, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

4.2 A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

4.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az Érintett visszavonja a Tájékoztató 2.4.4. hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a Tájékoztató 4.6. pontja alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) az Érintett a Tájékoztató 4.6. alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
e) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
f) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell; vagy
g) a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor az adatgyűjtésre

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokával szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató 2.4.1. pontja szerinti hozzájárulás alapján, vagy a 2.4.1. pontjában meghatározott szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

4.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők.

4.7 Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

4.8 Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

4.9 Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató 4.1. - 4.6. pont szerinti kérelme előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

Budapest, 2018. május 25.